Skip to content
Home arrow โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง


นายสมเจตน์ หนูหมาด ()
นายกอบต.ลิพัง
Active

Tel.087-8819527
E-Maillipung1@hotmail.com

Read on

นายฉลอง วงศ์ทอง ()
รองนายก อบต.ลิพัง
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายสาคร วรรณขาว ()
รองนายก อบต.ลิพัง
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายธำรง รอดเสน ()
เลขานุการนายก อบต.ลิพัง
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

สำนักปลัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง


นายเสกสรร พิชัยรัตน์ ()
ปลัดอบต.ลิพัง
Active

Tel.081-3965187
E-Maillipung1@hotmail.com

Read on

น.ส.จุรีรัตน์ ทองจารุแข (นุช)
บุคลากร
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นางอริสรา ทองเที่ยง (ดาว)
เจ้าพนักงานธุรการ
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายพรเทพ อังโชติพันธุ์ (โจ้)
นักพัฒนาชุมชน
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายสุธีรพันธ์ วารินสะอาด ()
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และแผน
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายประพันธ์ หนูหัน ()
นักการภารโรง
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายถนอม เดชะ ()
พนักงานขับรถยนต์
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

ส่วนโยธา

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง


นายอาวุธ ทองพราว ()
หัวหน้าส่วนโยธา
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายกัณฐกิศ แดงนุ้ย ()
นายช่างเขียนแบบ
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายธวัชชัย ยีหรีม ()
นายช่างโยธา
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

ส่วนการคลัง

ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง


นางดรรชนี นุ่นรักษา ()
หัวหน้าส่วนการคลัง
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

น.ส.อภิรดี ทองสวัสดิ์ ()
เจ้าพนักงานพัสดุ
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา


น.ส.สารภี ขาวดี ()
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นางจรวยพร เตยแก้ว ()
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

น.ส.อภิญญา พลพัง ()
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

น.ส.สุจินดา ขุนวิจิตต์ ()
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

น.ส.วิลา แก้วศรี ()
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นางสมใจ บุญธรรม ()
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

สมาชิกสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง


นายช่วง เดชะ ()
ประธานสภา ส.อบต.ม.2
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายไสว ทองเกื้อ ()
รองประธานสภา ส.อบต. ม.1
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายสมาน สมจริง ()
เลขานุการสภา ส.อบต.ม.3
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายสุธรรม ชัยศิริ ()
ส.อบต.ม.1
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายดวน พูลภิรมย์ ()
ส.อบต.ม.2
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายสมชาย เพชรนวล ()
ส.อบต.ม.3
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายสมบูรณ์ ฤทธิเดช ()
ส.อบต.ม.4
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายขจร วาสนา ()
ส.อบต.ม.4
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายเพียร วัฒมี ()
ส.อบต.ม.5
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายอาด ศรีจันทร์ ()
ส.อบต.ม.5
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายสมพร แก้วพิทักษ์ ()
ส.อบต.ม.6
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายประชวน เชยชื่นจิตร ()
ส.อบต.ม.6
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายชุมชน จันทรสอน ()
ส.อบต.ม.7
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

นายอับดุลโดด หวันยาหวา ()
ส.อบต.ม.7
Active

Tel.
E-Mail-

Read on

Powered by AkoStaff V1.0 beta 6

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top