Skip to content

ภาพกิจกรรม


ลอกคูระบายน้ำ1


ปล่อยปลาวันแม่4


ปล่อยปลาวันแม่5


DSCF8337


โครงการขุดสระน้ำเศรษฐกิจพอเพียง1


DSCF8168


เปิดทาง


ปล่อยปลาวันแม่

ข่าวเด่นประจำวัน

Home arrow บล็อก
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

images/stories/kut.jpg
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

_________________________________

 

 

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีความปรสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,956,000 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1.      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

2.      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                   3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7

4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือได้รับความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์หรือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,478,000 .- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังเชื่อถือ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญยากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Govement Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เวบไซต์ข้อมูลศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

 

.../กำหนดดูสถานที่

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

 

กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำดูสถานที่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่ 21 ตุลาคม 2558  เวลา 11.00 น. และให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทนโดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ และในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประมูลงานจ้างได้แต่ไม่ไปดูสถานที่ในวัน เวลา ดังกล่าว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจะยกมาเป็นเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง หรือเพื่อผลในการยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างในภายหลังไม่ได้และไม่มีสิทธิทักท้วงใดๆทั้งสิ้น

 

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังจะแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะรายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

 

กำหนดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,000.-บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม  2558 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม  2558 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 075-204435 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลทางเวบไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง www.lipung.com หรือดูดืที่เวบไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

 

 

                                          ประกาศ    วันที่  13  เดือน ตุลาคม .. 2558

                                                                                     

 

                                                                                           images/stories/aaaaa.jpg

                                                        (นายสมเจตน์  หนูหมาด)

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 

 

1.     ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน 1 โครงการ

2.     หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

3.     วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 2,956,000 บาท

4.     ลักษณะงาน

โดยสังเขป ........ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

5.     ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  28 กันยายน 2558  เป็นเงิน 2,956,000 บาท

6.     บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ปร.4 จำนวน      9       แผ่น

6.2 ปร.5 จำนวน      2       แผ่น

     7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  จำนวน 3 คนดังนี้
                   1. นายอนันต์  คงมี
                   2. นายสมุทร์  แดงมาด
                   3. นายสุธีรพันธ์  วารินสะอาด

 

 

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข้อบัญญัติ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 http://upload.siamza.com/2348450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 02 ต.ค. 2015 14:22น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 

 

 

images/stories/kut.jpg

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตำบล   เรื่อง  งบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ในสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ

สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2558 เมื่อวันที่  21 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558  และนายอำเภอปะเหลียนได้พิจารณา

อนุมัติแล้ว  ตามหนังสืออำเภอปะเหลียน  ที่ ตง ๐๐23.9/3397   ลงวันที่  25   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

 

                                อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5 )พ.ศ.2546 มาตรา 71 วรรคสาม  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 32  จึงประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณราย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  


                                จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

                                                               

                                                ประกาศ      วันที่   29   เดือน  กันยายน   พ.ศ.2558

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 30 ก.ย. 2015 14:47น. )
เปิดลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

เปิดลงทะเบียน

 

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

400  บาท/เดือน  เป็นเวลา  12  เดือน

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน  ทีมีคุณสมบัติดังนี้

1.เด็กแรกเกิดระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึง  30  กันยายน  2559

2.พ่อแม่  หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย

3.มีรายได้เฉลี่ยต่อคน  ต่ำกว่า  3,000   บาท  ต่อเดือน

4.ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง  หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม  หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล

หรือเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน  1  ไร่

5.ไม่ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ จากรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กองทุนประกันสังคม

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2558  -  31  มีนาคม  2559

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียน      ที่ทำการ  อปท.            ในระยะเวลาที่กำหนด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนให้ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน-30  กันยายน  2559

โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 

1.แบบลงทะเบียน (ดร.01)  รับได้ที่ อบต.ลิพัง

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.02)  ที่ได้รับการรับรองแล้ว

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงที่ตั้งครรภ์

4.สำเนาเอกสารฝากครรภ์  หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  หน้า  1

5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด  (นำมายื่นหลังคลอด)

6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาทุ่งยาว  (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชี)

เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สามารถรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร  หรือ  รับด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

กรณีแม่เป็นคนต่างด้าว  หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์  หรือเสียชีวิต  อนุโลมให้พ่อหรือแม่ที่เป็นสัญชาติไทยตามสูติบัตรลงทะเบียนแทนได้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 25 ต.ค. 2016 09:40น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 46 - 54 จาก 119

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

ฝากข้อความ

Name:

Message:

           images/stories/somjet.jpg
           นายสมเจตน์ หนูหมาด 
              นายก อบต.ลิพัง

             images/stories/dscf0355.jpg
             นายอนันต์  คงมี 
             ปลัด อบต.ลิพัง

             images/stories/images1.jpg

นาฬิกา

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

images/stories/roadmap_01.jpg


Top