Skip to content

ภาพกิจกรรม


อบต ลิพัง


เปิดทาง


ท่อระบายน้ำ


DSCF8168


PIC2583


ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ลิพัง


ปล่อยปลาวันแม่2


โครงการขุดสระน้ำเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวเด่นประจำวัน

Home arrow บล็อก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเข่า ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดต พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 

 

 images/stories/aaaa.png


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
                                                                            

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

                   โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด ราคากลาง 383,600 บาท        (-สามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)

                   โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเข่า ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด ราคากลาง 756,000 บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีงบประมาณเพียงพอเท่านั้น

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   2. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย      เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ณ วันประกาศสอบราคา และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้

                   4. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                   5. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th)

                   6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่มีคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง วันที่ 20 กรกฎาคม 2558  และ ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2558  ในราคาชุดละ  1,500 บาท  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lipung.com  เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7520-4435  ในวันและเวลาราชการ

 

-2-

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                   ในวันที่ 20 กรกฎาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  09.30  น. 11.00 น. โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดประสานงานกับหน่วยงานส่วนโยธาเพื่อพาไปดูสถานที่ก่อสร้างก่อนที่จะมายื่นซองเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  หากผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในระหว่างการดำเนินงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังมิได้

 

                   กำหนดยื่นซอง

                   วันที่  20 กรกฎาคม 2558  เวลา 08.30  น.- 16.30  น.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

                   วันที่ 21 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม  2558 เวลา 08.30 น.-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

กำหนดเปิดซอง

                   วันที่ 6 สิงหาคม  2558  เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น  2 ท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

ประกาศ        วันที่   20  เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ. 2558

 

 

  (ลงชื่อ)images/stories/aaaaa.jpg

        (นายสมเจตน์   หนูหมาด)

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

                                               

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 

 images/stories/kut.jpg

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
                                                                            

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

                   โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด ราคากลาง 383,600 บาท        (-สามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)

                   โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าควน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเข่า ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด ราคากลาง 756,000 บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีงบประมาณเพียงพอเท่านั้น

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   2. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย      เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ณ วันประกาศสอบราคา และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้

                   4. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                   5. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th)

                   6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่มีคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง วันที่ 20 กรกฎาคม 2558  และ ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2558  ในราคาชุดละ  1,500 บาท  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lipung.com  เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7520-4435  ในวันและเวลาราชการ

 

-2-

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                   ในวันที่ 20 กรกฎาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  09.30  น. 11.00 น. โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดประสานงานกับหน่วยงานส่วนโยธาเพื่อพาไปดูสถานที่ก่อสร้างก่อนที่จะมายื่นซองเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  หากผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในระหว่างการดำเนินงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังมิได้

 

                   กำหนดยื่นซอง

                   วันที่  20 กรกฎาคม 2558  เวลา 08.30  น.- 16.30  น.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

                   วันที่ 21 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม  2558 เวลา 08.30 น.-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

กำหนดเปิดซอง

                   วันที่ 6 สิงหาคม  2558  เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น  2 ท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

ประกาศ        วันที่   20  เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ. 2558


 
(ลงชื่อ)images/stories/aaaaa.jpg
              (นายสมเจตน์   หนูหมาด)

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

                                               

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 27 ก.ค. 2015 13:55น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

images/stories/16-7-2558 9-06-37 21.jpgimages/stories/16-7-2558 9-09-15 22.jpgimages/stories/16-7-2558 9-10-18 23.jpgimages/stories/16-7-2558 9-11-18 24.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 16 ก.ค. 2015 13:12น. )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านดาวเรือง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

images/stories/16-7-2558 9-01-56 1.jpgimages/stories/16-7-2558 9-03-13 2.jpgimages/stories/16-7-2558 9-04-11 3.jpgimages/stories/16-7-2558 9-05-04 4.jpg

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 27 ก.ค. 2015 14:06น. )
ประกาศสอบราคา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 

  images/stories/kut.jpg

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

                                                                            

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้ 1,723,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,675,638 บาท     (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ในการพิจารณาจะพิจารณาในราคารวม
    
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีงบประมาณเพียงพอเท่านั้น

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   2. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย      เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ณ วันประกาศสอบราคา และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้

                   4. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                   5. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th)

                   6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 861,500 บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่มีคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง วันที่ 2 กรกฎาคม  2558  และที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ระหว่างวันที่  3 - 16  กรกฎาคม  2558  และ ในราคาชุดละ 2,000  บาท ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lipung.com เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7520-4435  ในวันและเวลาราชการ

 

 

-2-

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                   ในวันที่ 2  กรกฎาคม  2558   ตั้งแต่เวลา  09.30  น. 11.00 น.    โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดประสานงานกับหน่วยงานส่วนโยธาเพื่อพาไปดูสถานที่ก่อสร้างก่อนที่จะมายื่นซองเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  หากผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในระหว่างการดำเนินงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังมิได้

                   กำหนดยื่นซอง

                  

                   วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30  น.- 16.30  น. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ)  อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

          วันที่ 3 - 16 กรกฎาคม  2558  ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30  น.  (ในวันและเวลาราชการ)    ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

กำหนดเปิดซอง

                   วันที่  17 กรกฎาคม  2557  เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น  2 ท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ประกาศ        วันที่   2  เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ. 2558

 

 

  (ลงชื่อ)    images/stories/aaaaa.jpg

     (นายสมเจตน์   หนูหมาด)

                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

 

 

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 55 - 63 จาก 119

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

ฝากข้อความ

Name:

Message:

           images/stories/somjet.jpg
           นายสมเจตน์ หนูหมาด 
              นายก อบต.ลิพัง

             images/stories/dscf0355.jpg
             นายอนันต์  คงมี 
             ปลัด อบต.ลิพัง

             images/stories/images1.jpg

นาฬิกา

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

images/stories/roadmap_01.jpg


Top