Skip to content

ภาพกิจกรรม


ท่อระบายน้ำ


เปิดทาง


โครงการขุดสระน้ำเศรษฐกิจพอเพียง1


DSCF8168


DSC00470


DSCF8337


โครงการขุดสระน้ำเศรษฐกิจพอเพียง


PIC2583

ข่าวเด่นประจำวัน

Home arrow บล็อก
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

images/stories/kut.jpg

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

 ________________________________

 

                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีความปรสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุก จำนวน 1 คัน มีคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2557             เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป มีรายละเอียดดังนี้

                   - เป็นกระบะสำเร็จรูป

                   - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู

                   - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

                   - ราคารวมภาษีสรรพสามิต

ซึ่งต้องเป็นรถบรรทุกสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที ราคากลางในการจัดซื้อ 896,000.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีงบประมาณเพียงพอเท่านั้น

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1.         เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์ที่จะสอบราคาซื้อดังกล่าว

2.         ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.         ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.         ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการทดสอบราคาซื้อครั้งนี้

5.         ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

6.         ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7.         ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในวันที่  16 กุมภาพันธ์  2558 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอ     ปะเหลียน  จังหวัดตรัง และระหว่างวันที่  17  กุมภาพันธ์ 2558    2 มีนาคม  2558    ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ในราคาชุดละ 1,000  บาท ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lipung.com  เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7520-4435  ในวันและเวลาราชการ

-2-

                   กำหนดยื่นซอง

                   วันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30  น.- 16.30  น.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ)  อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

                   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558     2 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30น.  (ในวันและเวลาราชการ)    ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

                  

กำหนดเปิดซอง

                   วันที่  3  มีนาคม 2558  เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น  2 ท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประกาศ        วันที่   16  เดือน   กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2558

 

 

  (ลงชื่อ)         images/stories/aaaaa.jpg

         (นายสมเจตน์   หนูหมาด)

                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 03 มิ.ย. 2015 11:18น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์ไอซีที ชุมชนตำบลลิพัง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 images/stories/kut.jpg


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์ไอซีที ชุมชนตำบลลิพัง
หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

                                                                            

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์ไอซีทีชุมชนตำบลลิพัง บริเวณบางส่วนอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3.09 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 155,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ในการพิจารณาจะพิจารณาในราคารวม    

    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีงบประมาณเพียงพอเท่านั้น

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                   1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   2. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย      เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ณ วันประกาศสอบราคา และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้

                   4. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                   5. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 77,500 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่มีคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

                   7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GovermentProcurement) e : GP ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง วันที่ 5 มีนาคม 2558  และ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2558         19  มีนาคม  2558  ในราคาชุดละ 1,000 บาท ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lipung.com  หรือเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7520-4435 ในวันและเวลาราชการ

-2-

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                   ในวันที่ 18 มีนาคม  2558   ตั้งแต่เวลา  09.30  น. 11.00 น.    โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายละเอียดประสานกับหน่วยงานส่วนโยธาเพื่อพาไปดูสถานที่ก่อสร้างก่อนที่จะมายื่นซองเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  หากผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในระหว่างการดำเนินงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังมิได้

                   กำหนดยื่นซอง

                   วันที่  5 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30  น.- 16.30  น.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ)  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

                   วันที่ 6 มีนาคม  2558  19 มีนาคม  2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น.    (ในวันและเวลาราชการ)    ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

                  

กำหนดเปิดซอง

                   วันที่ 20 มีนาคม  2558  เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น  2 ท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประกาศ        วันที่   5   เดือน   มีนาคม    พ.ศ. 2558

 

 

  (ลงชื่อ)           images/stories/aaaaa.jpg

         (นายสมเจตน์   หนูหมาด)

                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 03 มิ.ย. 2015 11:16น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 

 

 

images/stories/kut.jpg

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายสามแยกบ้านลิพัง-สายสี่แยกบ้านลิพัง  หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

                                                                            

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกบ้านลิพัง-สายสี่แยกบ้านลิพัง  หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ผิวจราจร 6 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร     ไหล่ทาง ข้างละ 1.50 เมตร ยาว 225 เมตร  หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,025 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ลิพัง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 870,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ในการพิจารณาจะพิจารณาในราคารวม      

 

    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีงบประมาณเพียงพอเท่านั้น

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                   1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   2. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย      เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ณ วันประกาศสอบราคา และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้

                   4. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                   5. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 435,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่มีคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  และ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ระหว่างวันที่  27  กุมภาพันธ์ 2558   13 มีนาคม  2558  ในราคาชุดละ  1,500 บาท   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lipung.com  เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7520-4435  ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                   ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2558   ตั้งแต่เวลา  09.30  น. 11.00 น.    โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดประสานงานกับหน่วยงานส่วนโยธาเพื่อพาไปดูสถานที่ก่อสร้างก่อนที่จะมายื่นซองเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  หากผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในระหว่างการดำเนินงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังมิได้

                   กำหนดยื่นซอง

                   วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30  น.- 16.30  น.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ)  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

                   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  13 มีนาคม  2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ)    ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

                  

กำหนดเปิดซอง

                   วันที่ 16 มีนาคม  2558  เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น  2 ท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ประกาศ        วันที่   26  เดือน   กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2558

 

 

  (ลงชื่อ)        images/stories/aaaaa.jpg

         (นายสมเจตน์   หนูหมาด)

                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 03 มิ.ย. 2015 11:14น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานช้างตาย – ปากคลองลำขัน พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

images/stories/kut.jpg

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานช้างตาย - ปากคลองลำขัน

หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

                                                                            

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานช้างตาย - ปากคลองลำขัน หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง โดยคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ราคากลาง 301,000 บาท(สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ในการพิจารณาจะพิจารณาในราคารวม          

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                   1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   2. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ณ วันประกาศสอบราคา และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้

                   4. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                   5. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 150,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่มีคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ระหว่างวันที่  13  สิงหาคม 2557  -  26  สิงหาคม  2557  และ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง              วันที่  27  สิงหาคม   2557    ในราคาชุดละ    500  บาท   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lipung.com  เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7520-4435    ในวันและเวลาราชการ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                   ในวันที่ 27  สิงหาคม  2557   ตั้งแต่เวลา  09.30  น. - 11.00 น.    โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดประสานงานกับหน่วยงานส่วนโยธาเพื่อพาไปดูสถานที่ก่อสร้างก่อนที่จะมายื่นซองเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  หากผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว

เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในระหว่างการดำเนินงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังมิได้

 

                   กำหนดยื่นซอง

                   วันที่ 13 สิงหาคม 2557   -  26 สิงหาคม  2557  ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30  น.  (ในวันและเวลาราชการ)  ณ  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

                   วันที่ 27 สิงหาคม 2557   ตั้งแต่เวลา   08.30  น.- 16.30  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ของ  อบต.ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  ชั้น  2   ห้องท้องถิ่นอำเภอ)  อำเภอ  ปะเหลียน   จังหวัด  ตรัง

 

กำหนดเปิดซอง

                   วันที่  28 สิงหาคม  2557  เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ของ  อบต.ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  ชั้น  2  ท้องถิ่นอำเภอ)  อำเภอปะเหลียน   จังหวัด  ตรัง

ประกาศ    ณ    วันที่         เดือน   สิงหาคม     พ.ศ. 2557

 

 

                                                         (ลงชื่อ)  images/stories/aaaaa.jpg
                                                               
                                                                     (นายสมเจตน์   หนูหมาด)

                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 03 มิ.ย. 2015 11:13น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 

 

 images/stories/kut.jpg

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการถมที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน

ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

                                                                            

                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการถมที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)  องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน  ตำบล   ลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  กว้างเฉลี่ย 82.5 เมตร ยาว 90 เมตร สูงเฉลี่ย 1.82 เมตร หรือพื้นที่ถมไม่น้อยกว่า 7,425 ตารางเมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 13,514 ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้  1,607,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)  ในการพิจารณาจะพิจารณาในราคารวม     

 

    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีงบประมาณเพียงพอเท่านั้น

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   2. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย      เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ณ วันประกาศสอบราคา และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้

                   4. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                   5. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th)

                   6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 803,500 บาท (แปดแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่มีคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง วันที่ 18 มิถุนายน 2558  และ ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ระหว่างวันที่  19  มิถุนายน  2558 – 2 กรกฎาคม 2558  ในราคาชุดละ  2,000 บาท   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lipung.com เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7520-4435  ในวันและเวลาราชการ

 

-2-

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                   ในวันที่ 18 มิถุนายน  2558   ตั้งแต่เวลา  09.30  น. 11.00 น.    โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดประสานงานกับหน่วยงานส่วนโยธาเพื่อพาไปดูสถานที่ก่อสร้างก่อนที่จะมายื่นซองเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  หากผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในระหว่างการดำเนินงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังมิได้

                   กำหนดยื่นซอง

                   วันที่  18 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30  น.- 16.30  น.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ)  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

                   ระหว่างวันที่  19  มิถุนายน  2558 – 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น.-16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ)    ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

                  

กำหนดเปิดซอง

                   วันที่  3  กรกฎาคม  2558  เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น  2 ท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ประกาศ        วันที่   18  เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. 2558

 

 

  (ลงชื่อ)images/stories/aaaaa.jpg

(นายสมเจตน์   หนูหมาด)

                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 13 ต.ค. 2015 15:19น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 119

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

ฝากข้อความ

Name:

Message:

           images/stories/somjet.jpg
           นายสมเจตน์ หนูหมาด 
              นายก อบต.ลิพัง

             images/stories/dscf0355.jpg
             นายอนันต์  คงมี 
             ปลัด อบต.ลิพัง

             images/stories/images1.jpg

นาฬิกา

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

images/stories/roadmap_01.jpg


Top