Skip to content

ภาพกิจกรรม


ปล่อยปลาวันแม่5


DSCF8339


เปิดทาง


ปล่อยปลาวันแม่2


ปล่อยปลาวันแม่3


PIC_2660


โครงการขุดสระน้ำเศรษฐกิจพอเพียง1


คูระบายน้ำ

ข่าวเด่นประจำวัน

Home arrow บล็อก
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

images/stories/kut.jpg

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
สำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง
********************
                                ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 8                               (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 8) 
                อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๔(๔), ๑๐๒, ๑๐๓(๓) และข้อ ๑๐๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง 
ที่ 157/๒๕๕๖ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 8 (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 8) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   ดังนี้
               ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 8 (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 8)  เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑
 
               ๒. รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร และความรู้ความสามารถที่ต้องการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก.)
 
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘)                          ในวันสมัคร (9 – 30 สิงหาคม ๒๕๕๖) รายละเอียดดังนี้
๑.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับ ๘
                   - มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.๖ ข้อ ๑ และ
        (๑) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับ ๘ หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หรือ
 
 
 
-2-
 
                (๒) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหาร งานองค์การบริหารส่วนตำบล) ระดับ ๗ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงาน อบต. หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี กำหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี สำหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์  การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(๓) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า  ขั้น ๑๙,๘๖๐  บาท
 
              ๔. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
                        ๑. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
๒. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๓. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด
. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
๑๐. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๑๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
๑๒.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
                ๑๓. มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 
              ๕. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
        ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน ได้ที่  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 สิงหาคม 2556  เวลา ๐๘.๓๐๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข                               ๐-๗๕20-4435 ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 -3-
 
 
       ๖. เอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก
        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
                ๖.๑ ใบสมัคร (แนบท้ายประกาศเอกสารหมายเลข ๑)          จำนวน ๑ ชุด
                ๖.๒ สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล                 จำนวน 1 ฉบับ
                ๖.๓ สำเนาคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมัครสอบ
                                                                                 จำนวน 1 ฉบับ
                ๖.๔ รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ 
ขนาด ๑ นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)                                                    จำนวน 3 รูป  
                ๖.๕ หลักฐานเกี่ยวกับประวัติบุคคลและประวัติการรับราชการ (แนบท้ายประกาศเอกสารหมายเลข ๒)                                                            จำนวน ๑ ชุด 
                ๖.๖ แบบแสดงผลงานที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสำเร็จ  จำนวน    ผลงาน  (ผนวก ข.)                              จำนวน 8 ชุด  
                ๖.๗ หนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.อบต.ว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินเทียบประสบการณ์การบริหาร (กรณีที่นำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะในการดำรงตำแหน่งบริหาร)                                                                      จำนวน 1 ฉบับ
                ๖.๘ หนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนเองสังกัดอยู่ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดในประกาศนี้ และยินยอมให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก  (แนบท้ายประกาศเอกสารหมายเลข ๓)                                                                    จำนวน 1 ฉบับ
๖.๙ หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (แนบท้ายประกาศเอกสารหมายเลข ๔)            จำนวน 1 ฉบับ
                ๖.๑๐ ใบรับรองแพทย์                                                  จำนวน 1 ฉบับ
                ๖.๑๑ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
                ในการรับสมัครคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือก  รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ประกาศดังกล่าว 
 
       ๗. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
        ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ตำแหน่งละ             ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) โดยชำระในวันสมัคร
 
       ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
                คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว ในวันที่  4 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง                  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
                                                            -4-
 
                                         
                ๙. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก
                คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)                   ในวันเสาร์ ที่  14 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม                        พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ศาลากลางจังหวัดตรัง
 
               ๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยการประเมินการจัดทำวิสัยทัศน์ เอกสารและข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครคัดเลือก โดยพิจารณา ดังนี้ 
                ๑๐.๑ การสัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน)  โดยพิจารณาจาก       
                    (๑) วิสัยทัศน์และผลงาน ๔๐ คะแนน โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก และผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต  
                            (๒) ความสามารถในการบริหาร ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจากความรู้ในการบริหาร ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ ความสามารถในการบริหารงานบุคคล
                            (๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จำเป็นสำหรับนักบริหาร ความอุตสาหะ มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการสื่อความหมาย ความมั่นคงในอารมณ์ และปฏิภาณไหวพริบ  
                        ๑๐.๒ คะแนนคุณสมบัติ (๑๐๐ คะแนน)  โดยพิจารณาจาก 
                            (๑) เงินเดือน                                  ๒๐ คะแนน 
                            (๒) วุฒิการศึกษา                            ๑๕ คะแนน
                            (๓) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง               ๒๐ คะแนน
                            (๔) อายุราชการ                             ๑๕ คะแนน
                            (๕) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี)            ๑๕ คะแนน 
                            (๖) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ปี)        ๑๕ คะแนน
                โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้กรอกคะแนนคุณสมบัติของตนเองในแบบสรุปคะแนนคุณสมบัติ ทั้งนี้ คะแนนคุณสมบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คะแนนคุณสมบัติแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ค.) 
 
               ๑๑. การแต่งกายในวันคัดเลือก
                ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับในวันคัดเลือก และให้นำบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลไปแสดงต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันคัดเลือกด้วย 
 
                ๑๒. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
   การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสมรรถนะ หลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ คุณลักษณะอื่นๆ และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
                บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และให้ใช้ได้สำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพังเท่านั้น 
 
              ๑๓. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
    คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 16 เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 
 
 
                                            -5-
 
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรวมคะแนนการประเมินคุณสมบัติและคะแนนการสัมภาษณ์แล้วจัดลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด หากปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลำดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้ 
                      (ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
      (ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน จะพิจารณาจากผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ตำแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
  (ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับพร้อมกัน จะพิจารณาจาก
เงินเดือนว่าผู้ใดมากกว่า
                          (ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน จะพิจารณาจากอายุราชการ
                          (จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน จะพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
                          (ฉ) ถ้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน จะพิจารณาว่าผู้ใดได้รับก่อน
                      (ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน จะพิจารณาว่าผู้ใดมีอายุมากกว่า 
 
       ๑๔. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
        ๑๔.๑ เมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เพื่อพิจารณาเสนอ ก.อบต.จังหวัดตรัง ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป
                        ๑๔.๒ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่ว่างและภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในลำดับถัดไปของตำแหน่งตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดำรงตำแหน่งได้ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 ประกาศ    วันที่  30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
                                                          
                                        images/stories/sen1.jpg
                                                            (นายไพศาล  พิชัยรัตน์)
  ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
                                        สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 02 ส.ค. 2013 09:42น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
วันแม่แห่งชาติ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

images/stories/picture-2.png

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 26 ต.ค. 2016 15:05น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
วันแม่แห่งชาติ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

images/stories/picture-2.png

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 17 มิ.ย. 2014 11:30น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จำนวน 2 โครงการ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 

 

 

images/stories/aaaa.png

 

 

                            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

เรื่อง  สอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

                                                                  

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  จำนวน  2  โครงการ  คือ

ประเภทอาคาร

1.  โครงการก่อสร้างห้องครัวและห้องน้ำ สถ.ศพด.๒  หมู่ที่    (ครั้งที่2)

ขนาดกว้าง  ๑๖.๔๐  เมตร  ยาว  ๖.๔๐  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด

          ราคากลาง  ๖๕๑,๐๐๐  บาท

          ตามราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคา

          ราคางบประมาณ  ๖๕๑,๐๐๐  บาท

2.      โครงการก่อสร้างศาลาท่าเรือแหลมทวด  หมู่ที่  2

ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  7.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด

ราคากลาง  254,000  บาท

          ตามราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคา

          ราคางบประมาณ  254,000  บาท

รวมราคากลางในการสอบราคาจ้างทั้งสิ้น  905,000.-  บาท

ในการพิจารณาจะพิจารณาในราคารวม

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

                   ๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซอง 

                   ๓.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  และเป็นผลงานที่ทำสำเร็จในสัญญาเดียว

                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน เอกสารสอบราคาได้ที่   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ของ  อบต.ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  ชั้น  2   ห้องท้องถิ่นอำเภอ)  อำเภอ  ปะเหลียน   จังหวัด  ตรัง  วันที่  12   กรกฎาคม  2556   และ ณ  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง   ระหว่างวันที่  15  กรกฎาคม    29   กรกฎาคม   2556    

 ในราคาชุดละ    500  บาท   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www:lipung.com  เว็บไซต์  www:gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7520-4435    ในวันและเวลาราชการ 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                   ในวันพุธ     ที่  29  กรกฎาคม  2556   ตั้งแต่เวลา  09.30  น. 11.00 น.    โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการละเอียด  ประสานงานกับหน่วยงานส่วนโยธาเพื่อพาไปดูสถานที่ก่อสร้างก่อนที่จะมายื่นซองเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  หากผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดได้ทราบสถานที่

ก่อสร้าง  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในระหว่างการดำเนินงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังมิได้

 

                   กำหนดยื่นซอง

                   วันที่   12   กรกฎาคม  2556   ตั้งแต่เวลา   08.30  น.- 16.30  น.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ของ  อบต.ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  ชั้น  2   ห้องท้องถิ่นอำเภอ)  อำเภอ  ปะเหลียน   จังหวัด  ตรัง

วันที่  15 กรกฎาคม – 29  กรกฎาคม  2556 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30  น. 

(ในวันและเวลาราชการ)    ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง 

กำหนดเปิดซอง

                   วันอังคาร  ที่   30  กรกฎาคม  2556  เวลา  10.00   น. เป็นต้นไป     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง  ของ  อบต.ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  ชั้น  2   ท้องถิ่นอำเภอ)  อำเภอ  ปะเหลียน   จังหวัด  ตรัง

 

ประกาศ        วันที่    12    เดือน   กรกฎาคม     พ.ศ. 2556

 

  (ลงชื่อ)             images/stories/aaaaa.jpg

 

         (นายสมเจตน์   หนูหมาด)

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 12 มิ.ย. 2015 09:57น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

images/stories/aaaa.png
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ

                                                                            

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

                   โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4     บ้านใหม่คลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด) ราคากลาง 350,000 บาท         (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

                   โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอู่หนิง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบล    ลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด) ราคากลาง 560,000 บาท (-ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

                   โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหลาะ หมู่ที่ 3       บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด) ราคากลาง 420,000 บาท (-สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

                   โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 24 หมู่ที่ 7 บ้านทางสายตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด) ราคากลาง 560,000 บาท (-ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีงบประมาณเพียงพอเท่านั้น

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

                   2. ผู้เสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย      เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ณ วันประกาศสอบราคา และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้

                   4. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                   5. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th)

                   6. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50%) ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่มีคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง วันที่ 9 มิถุนายน 2558  และ ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ระหว่างวันที่  10- 23 มิถุนายน  2558  ในราคาชุดละ  1,500 บาท   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lipung.com เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7520-4435  ในวันและเวลาราชการ

 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

                   ในวันที่ 9 มิถุนายน  2558   ตั้งแต่เวลา  09.30  น. 11.00 น.    โดยให้ผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดประสานงานกับหน่วยงานส่วนโยธาเพื่อพาไปดูสถานที่ก่อสร้างก่อนที่จะมายื่นซองเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  หากผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการละเอียดได้ทราบสถานที่ก่อสร้าง  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในระหว่างการดำเนินงานจะนำมาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังมิได้

                   กำหนดยื่นซอง

                   วันที่  9 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30  น.- 16.30  น.    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ)  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

                   วันที่ 10- 23 มิถุนายน  2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ)    ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

                  

กำหนดเปิดซอง

                   วันที่ 24 มิถุนายน  2558  เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต.ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น  2 ท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

ประกาศ        วันที่   9  เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. 2558

 

                                                                                (ลงชื่อ)        images/stories/aaaaa.jpg          
                                                         (นายสมเจตน์   หนูหมาด)

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 10 มิ.ย. 2015 14:51น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 82 - 90 จาก 119

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

ฝากข้อความ

Name:

Message:

           images/stories/somjet.jpg
           นายสมเจตน์ หนูหมาด 
              นายก อบต.ลิพัง

             images/stories/dscf0355.jpg
             นายอนันต์  คงมี 
             ปลัด อบต.ลิพัง

             images/stories/images1.jpg

นาฬิกา

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

images/stories/roadmap_01.jpg


Top