Skip to content
Home arrow ประกาศ arrow ประกาศ arrow ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 

 

1.     ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน 1 โครงการ

2.     หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

3.     วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 2,956,000 บาท

4.     ลักษณะงาน

โดยสังเขป ........ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

5.     ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  28 กันยายน 2558  เป็นเงิน 2,956,000 บาท

6.     บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ปร.4 จำนวน      9       แผ่น

6.2 ปร.5 จำนวน      2       แผ่น

     7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  จำนวน 3 คนดังนี้
                   1. นายอนันต์  คงมี
                   2. นายสมุทร์  แดงมาด
                   3. นายสุธีรพันธ์  วารินสะอาด