Skip to content
Home arrow ประกาศ arrow ประกาศ arrow รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 

 images/stories/kut.jpg

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

.............................................................

 

                 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหาร      ส่วนตำบลลิพัง ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 อัตรา

                 อาศัยอำนาจตามความข้อ 91 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ดังต่อไปนี้

          1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                 นักบริหารงานทั่วไป  ระดับ 6  (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

          2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

                 1)  ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ6  และ

                 2)  เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ

                 3)  เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล                      งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

                 4)  มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนด (ภาคผนวก ก)

          3. การรับสมัครสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                 ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 5-19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุด ราชการ) ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่                   โทรศัพท์ 0 – 7520 - 4435

 

 

 

 

/4. เอกสาร...

 

 

 

-2-

          4. เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

                 1) ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด (เอกสารหมายเลข 1)

                 2) หนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งที่ตนเองสังกัดอยู่ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศนี้ และยินยอมให้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 2)

                 3) สำเนาทะเบียนประวัติการรับราชการพนักงานส่วนตำบล ที่รับรองสำเนาโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ชุด

                 4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จำนวน 1 ฉบับ

                 5) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตำบล)  จำนวน 1 ฉบับ

                 6) รูปถ่ายสวมเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง

                 7) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ ก.อบต. ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

                 8) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

                 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครในอัตรา 200 บาท (เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)

          6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558

          7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก

                 กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 . ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3

                 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 . เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3

8. การแต่งกายในวันสอบคัดเลือก

                 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับในวันสอบคัดเลือก และให้นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตำบล) ไปแสดงต่อคณะกรรมการฯ ในวันสอบคัดเลือกด้วย

          9. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

                 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ แบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300 คะแนน ได้แก่

                 1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความคิดริเริ่มในการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน ระบบงานและการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย)

 

/2) ภาคความรู้...

-3-

                 2) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                 ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ ใช้วิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย)

                 3) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

10. เกณฑ์ในการตัดสิน

                 กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

          11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

                 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

          12. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

                 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนดระยะเวลาขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

          13. การบรรจุและแต่งตั้ง

                    1)  เมื่อได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกรายงานผลการสอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจะได้ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกต่อไป

                   2)  เมื่อสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง  (ก.อบต.จังหวัด) เมื่อครบ 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบ เพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งต่อไป          

                   3)  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง อาจพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในลำดับถัดไปตามประกาศผลการสอบคัดเลือกนั้น ให้ดำรงตำแหน่งได้ภายใน 60 วัน หรืออาจดำเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ  วันที่  12 เดือน ตุลาคม พ.. 2558

 

 

 images/stories/aaaaa.jpg

 

(นายสมเจตน์  หนูหมาด)

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง                  

 

 

 

 

 

ชื่อตำแหน่ง                นักบริหารงานทั่วไป   6 

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

              บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

              พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน   เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณองหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

              1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. .. หรือ ก.. รับรอง  และ

              2. ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า  โดยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

              1.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

              2.  มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

              3.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน

              4.  มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

              5.  มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด

              6.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

              7.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา

              8.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

              9.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล

              10.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

              11.  มีความรู้ทั่วไปด้านการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว

              12.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   

 

เอกสารหมายเลข 1

                                                                       

 

 ลำดับที่...................

 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

 

รูปถ่ายขนาด

1 นิ้ว

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป)

 

 

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ

 

          ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ชื่อ………………………………………..…………....…….สกุล.........................................................................................

2. วัน เดือน ปีเกิด.....................................................................   อายุปัจจุบัน...................... ปี................. เดือน

3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง............................................................ ระดับ............. อัตราเงินเดือน……….………บาท    

   งาน......................................................ส่วน/สำนัก...................................... 

   องค์การบริหารส่วนตำบล.........................................  อำเภอ....................................... จังหวัด .......................

4. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบและตรงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก คือ

    ได้รับปริญญา............................................................   สาขา/วิชา...................................................................  

    โดยรับอนุมัติจากสถาบันการศึกษาชื่อ.............................................................................................................       

    เมื่อวันที่...................เดือน..........................   พ.ศ. ................   (ภายในวันปิดรับสมัคร)

5. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ ..............................................................................................................  

6. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่................................................. ออกให้โดย………………………….………….   

    วันออกบัตร.................................................................   บัตรหมดอายุ…………………………...............…………….

7. ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่.............................  หมู่ที่.....................   ตรอก/ซอย.................................................  

    ถนน..................................  ตำบล/แขวง....................................... อำเภอ/เขต...............................................   

    จังหวัด........................................  รหัสไปรษณีย์.....................................   โทร………………………………………..

8. ขอสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่ง ....................................................................................................................


-2-

 

9.  ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัครรวม.....................ฉบับ คือ

      (      )   หนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งที่ตนเองสังกัด  จำนวน  1  ฉบับ

      (      )   สำเนาทะเบียนประวัติการรับราชการพนักงานส่วนตำบล จำนวน  1  ฉบับ

      (      )   สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการเรียน จำนวน  1  ฉบับ

      (      )   สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตำบล)  จำนวน  1  ฉบับ

      (      )   ใบรับรองแพทย์ จำนวน  1  ฉบับ

      (      )   รูปถ่ายสวมเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน   

                3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

      (      )   สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  คือ............................

 

                   (หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร      ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้)

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบ

 

 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้สมัคร

(.........................................................)

ยื่นใบสมัครวันที่................เดือน............................พ.ศ. ....................

 

 

 

(     )   หลักฐานครบถ้วน

(     )   หลักฐานไม่ครบถ้วน คือ……………………..……………..……

(     )   ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

          จำนวน........................บาท    ตามใบเสร็จรับเงิน

          เล่มที่………..........…..เลขที่............…………

          ลงวันที่.........................................................

 

ลายมือชื่อ........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร

           ....................../........................../........................

(      )   มีคุณสมบัติครบถ้วน

(      )   คุณสมบัติไม่ถูกต้องเนื่องจาก……………………..……..……

....................................................................................................

 

 

 

 

ลายมือชื่อ..................................ประธานกรรมการสอบคัดเลือก

            ....................../........................../.......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2

 

 

 

 


หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา

อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลสมัครสอบคัดเลือก

พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

 

 

                                                                   เขียนที่                                                  .

                                                                          วันที่        .เดือน                        .พ.ศ.         .  

ข้าพเจ้า                                    .ตำแหน่ง                                                             .

อำเภอ                    .จังหวัด           .อนุญาตให้                                  .ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่ง                                   .  ระดับ       .  ส่วน/สำนัก                      .              . สังกัด                            

                               .อำเภอ                            .จังหวัด                    .  สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)  และยินยอมให้โอนไปดำรงตำแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก

 

 

 

                                                          (ลงชื่อ)                                       

                                                                   (                                        .)

                                                          ตำแหน่ง                                            .        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เอกสารหมายเลข 2

 

 

 

 


หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา

อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลสมัครสอบคัดเลือก

พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

 

 

                                                                   เขียนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

                                                                          วันที่        เดือน        พ.ศ.  ๒๕๕8  

          ข้าพเจ้า นายสมเจตน์  หนูหมาด  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง       อำเภอ   ปะเหลียน จังหวัด   ตรัง     อนุญาตให้   นางอริสรา  นพรัตน์     ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ระดับ  ๖ ว    ส่วน/สำนัก  สำนักงานปลัด อบต.   สังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  อำเภอ  ปะเหลียน         จังหวัด  ตรัง      สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)  และยินยอมให้โอนไปดำรงตำแหน่งได้                  หากผ่านการสอบคัดเลือก

 

 

 

                                                          (ลงชื่อ)                                       

                                                                         (นายสมเจตน์  หนูหมาด)

                                                          ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผนวก ก)

 

ชื่อตำแหน่ง                นักบริหารงานทั่วไป   6

                          

ตำแหน่งประเภท           ทั่วไป

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง    รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน   เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณองหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                  1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. .. หรือ ก.. รับรอง  และ

                  2. ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า  โดยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

2..  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3.  มีความรู้ทั่วไปด้านการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว

4.  มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด

5.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล

6.  มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

7.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน

8.  มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

9.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

10.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา

11.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

12.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   

 

 

 

ผนวก ข

 

ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใช้สำหรับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ในตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ (หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.)

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

 

ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

         ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการ ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน  (แบบปรนัย)  ดังนี้

๑.      พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

๒.      พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๓.      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๔.      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐

๕.      พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๖.      พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๗.      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๘.      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

๙.      ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

๑๐.    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

๑๑.    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น            

  พ.ศ. 2535  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

๑๒.    การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

ข.      ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑.      ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต.

๒.      ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ

๓.      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔.      พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2538

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7.      พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

8.      พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 

 

 

 

9.     ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ แนวความคิดและความคิดเห็น ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.      ความรอบรู้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

2.      วิสัยทัศน์

3.      ความรอบรู้ในการบริหาร

4.      การบริหารงานบุคคล

5.      การบริหารงานอย่างมืออาชีพ

6.      ปฏิภาณไหวพริบ

7.      บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ

 

 

 

 

 

 

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top