Skip to content
Home arrow ประกาศ arrow ประกาศ arrow ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

 

 

images/stories/kut.jpg

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ

_________________________________

 

                                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีความปรสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างหอถังเหล็กขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

                1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง    โดยก่อสร้างหอถังเหล็กขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อเซนติเมตร ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด

                ราคากลางของงานก่อสร้าง 806,100 บาท (แปดแสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

                2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง    โดยก่อสร้างหอถังเหล็กขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อเซนติเมตร ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด

                ราคากลางของงานก่อสร้าง 806,100 บาท (แปดแสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

                3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง    โดยก่อสร้างหอถังเหล็กขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อเซนติเมตร ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด

                ราคากลางของงานก่อสร้าง 806,100 บาท (แปดแสนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

                                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

2.             ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                   3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7

4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือได้รับความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

 

 

 

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ในวงเงินของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 403,050 .- บาท (สี่แสนสามพันห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังเชื่อถือ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญยากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Govement Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เวบไซต์ข้อมูลศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำดูสถานที่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่ 30 ตุลาคม 2558  เวลา 11.00 น. และให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทนโดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ และในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประมูลงานจ้างได้แต่ไม่ไปดูสถานที่ในวัน เวลา ดังกล่าว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจะยกมาเป็นเหตุอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง หรือเพื่อผลในการยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างในภายหลังไม่ได้และไม่มีสิทธิทักท้วงใดๆทั้งสิ้น

 

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ   (ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน ชั้น 2 ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังจะแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะรายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

กำหนดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ในวันที่  16 พฤศจิกายน 2558  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

                                1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ระหว่างเวลา 13.30 น. – 14.00 น. วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที

                                2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ระหว่างเวลา 14.30 น. – 15.00 น. วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที

                                3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ระหว่างเวลา 15.30 น. – 16.00 น. วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิด ระยะเวลาในการประมูล 30 นาที

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,000.-บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม  2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม  2558 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 075-204435 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลทางเวบไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง www.lipung.com หรือดูดืที่เวบไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

 

 

                                                           ประกาศ    วันที่  20  เดือน ตุลาคม .. 2558

                                                                                                                                               

                                                                     images/stories/aaaaa.jpg

                                                            (นายสมเจตน์  หนูหมาด)

                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top