Skip to content
Home arrow ส่วนการศึกษา arrow ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

            ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ด้าน คือ

1.1  งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานบริหารวิชาการ
    - งานนิเทศการศึกษา
    - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
    - งานลูกเสือและยุวกาชาด 
     
1.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
    - งานกิจการศาสนา
    - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
    - งานกิจการเด็กและเยาวชน
    - งานกีฬาและสันทนาการ 
     
1.3  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานจัดการศึกษา
    - งานพลศึกษา
    - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
    - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
    - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 06 ก.ค. 2015 14:20น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg

นาฬิกา


Top