Skip to content

ภาพกิจกรรม


โครงการขุดสระน้ำเศรษฐกิจพอเพียง


DSCF8339


ปล่อยปลาวันแม่4


ปล่อยปลาวันแม่2


DSCF8337


ลอกคูระบายน้ำ1


ปล่อยปลาวันแม่5


อบต ลิพัง

ข่าวเด่นประจำวัน

Home arrow ข้อมูลพื้นฐาน arrow ข้อมูล ม.1-7
ข้อมูล ม.1-7 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

images/stories/mooban.jpg

 

 

 

หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

                   4ปั๊มน้ำมัน                                            จำนวน 2  แห่ง  หมู่ที่ ๑,

                   4สถานประกอบการโรงแรม                        จำนวน ๑  แห่ง  หมู่ที่ ๒

4สถานประกอบการรับซื้อยางพาราเศษยาง        จำนวน ๗  แห่ง  หมู่ที่ ๑,,,,,,

4สถานประกอบการรับซื้อปาล์มน้ำมัน             จำนวน ๑  แห่ง  หมู่ที่ ๗

4แปลงชำพันธุ์กล้ายาง                              จำนวน ๒  แห่ง  หมู่ที่ ๒,

4สถานประกอบการล้างอัดฉีด                      จำนวน ๒  แห่ง  หมู่ที่ ๒,

4ร้านบริการอินเตอร์เน็ต                            จำนวน ๔  แห่ง  หมู่ที่ ๑,,,

4ฟาร์มเลี้ยงไก่                                       จำนวน ๑  แห่ง  หมู่ที่ ๓

4ร้านเสริมสวย                                       จำนวน ๕  แห่ง หมู่ที่ ๑,,,

4ร้านซ่อมรถ                                         จำนวน ๔  แห่ง  หมู่ที่ ๑,,,

4ร้านขายของชำ                                     จำนวน ๕๔แห่ง  หมู่ที่ ๑

4เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่                   จำนวน ๒  แห่ง  หมู่ที่ ๑

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                   8 วัด  จำนวน  ๒ แห่ง  คือ

8 วัดทุ่งปาหนัน                                      หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งปาหนัน

8 วัดเขาติง                                            หมู่ที่ ๕  บ้านท่าเขา

                   8 สำนักสงฆ์  ๓ แห่ง  คือ       

1.      สำนักสงฆ์เทพคีรี                          หมู่ที่ 5

2.      สำนักสงฆ์บ้านหินจอก                    หมู่ที่ ๖

                              2.  สำนักสงฆ์ถ้ำแก้วพิสดาร                หมู่ที่ 7

                   8 มัสยิด  ๑ แห่ง  คือ

4มัสยิดบ้านลิพัง                                     หมู่ที่ 

8บาลาย    แห่ง คือ 
                         - บาลาย      หมูที่ 3 บาลายท่าคลอง
                         - บาลาย      หมูที่ 5 บาลายท่าเขา
                         - บาลาย      หมูที่ 1 บาลายไร่ใหญ่
                         - บาลาย      หมูที่ 7 บาลายทอนโต๊ะหยี          ๒.๑.๑๑   การศึกษา

                    โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ ๗ โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่๒ โรงเรียนบ้านเขาติง หมู่ที่ ๕ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ ๖

                      ศูนย์เด็กเล็ก ๓ แห่ง คือ ศูนย์เด็กเล็กบ้านลิพัง หมู่ที่ ๗ ศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ ๒

ศูนย์เด็กเล็กบ้านท่าเขา หมู่ที่ ๕

                   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ๑ แห่ง (หมู่ที่ ๖)

          โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง

 

รายชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ก่อนประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

รวม

 

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

โรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7

๒๕

๒๘

๘๙

๘๐

๒๒๒

โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2

๓๒

๑๕

๖๒

โรงเรียนบ้านเขาติง หมู่ที่ 5

๑๒

๓๕

๕๙

๑๑๕

โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก

  หมู่ที่ 6

๑๖

๒๑

๑๕

๖๐

 

õ ศูนย์เด็กเล็ก ๓ แห่ง

ศูนย์เด็กเล็ก

จำนวน (คน)

ชาย

หญิง

รวม

บ้านลิพัง  หมู่ที่ 7

๒๓

๒๕

๔๘

บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2

๑๓

๒๑

บ้านท่าเขา หมู่ที่ 5

๒๐

๑๓

๓๓

๒.๑.๑๒  สาธารณสุข

                   [ สถานีอนามัยตำบล จำนวน 1  แห่ง หมู่ที่ 7  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข    คน

[ อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100 %

[ อสม. จำนวน 10๒ คน  สัดส่วนอาสาสมัครสาธารณสุข ต่อหลังคาเรือน  1:14

[ อัตราการเกิด จำนวน  .๓๙  ต่อประชากรพันคน

[ อัตราการตาย จำนวน  .๖๐  ต่อประชากรพันคน

[ ผู้ป่วย   จำนวน  ๔,๒๘๗  คน    (1 ต.ค. 5๔30 มิ.ย.  5๕)

[ ผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๒๙ ราย  (ปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๖)

[ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  จำนวน ๖๑ ราย  (ปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๖)

[ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน ๒๔ ราย (ปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๖)

[ ผู้ป่วยโรคเลบโตสไปโรซีส จำนวน ๗ ราย (ปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๖)

[ ผู้ป่วยโรควัณโรค จำนวน ๘ ราย (ปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๖)

[ ผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำนวน ๗ ราย (ปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๖)

[ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม จำนวน ๙ ราย (ปี ๒๕๕๓ปี ๒๕๕๖)

[ ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๓ ราย (ที่มีชีวิตอยู่)

-                   หมู่ที่  1  จำนวน   1 ราย

-                   หมู่ที่ 2   จำนวน   ๑ ราย

-                   หมู่ที่ 3   จำนวน   ๓ ราย

-                   หมู่ที่ 5   จำนวน   ๑ ราย

-                   หมู่ที่ 6   จำนวน   ๓ ราย

-                   หมู่ที่ 7   จำนวน   4 ราย

           

๒.๑.๑๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

             ป้อมยามตำบลลิพัง  ตำรวจชุมชน    แห่ง(สายตรวจย่อยตำบล) หมู่ที่ ๑

           4 อปพร. ตำบลลิพัง  จำนวน ๑๑๖ คน

๒.๑.๑๔  การคมนาคม

          8 ถนนลาดยาง(สายหลัก คือสายทางหลวงหมายเลข ๔๑๖ ตรัง-สตูล)         จำนวน 1 สาย

          8 ถนนสายรอง(ลาดยาง)         จำนวน     2  สาย

          8 ถนนลูกรัง                      จำนวน   29  สาย

          8 ถนนคอนกรีต                  จำนวน   11  สาย

          8 ถนนหินคลุก                   จำนวน    5  สาย

๒.๑.๑๕  การโทรคมนาคม

          4ที่ทำการไปรษณีย์               จำนวน แห่ง

          4โทรศัพท์สาธารณะ              จำนวน 7 แห่ง

4หอกระจายข่าว                 จำนวน ๗ แห่ง

4เสียงไร้สาย                      จำนวน ๑ แห่ง

๒.๑.๑๖  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

                   Â ประปาตามพระราชดำริ  1 แห่ง  (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7)

                   Â ประปาอนามัย 1 แห่ง  (หมู่ที่ 1,3)

                   Â ประปาหอถังสูง 6 แห่ง  (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7)

                   Â ประปาภูเขา  จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่6)

                   Â บ่อโยก 2 แห่ง (หมู่ที่ 1)

                   Â ฝาย 3 แห่ง (หมู่ที่ 2,5,7)

                   Â บ่อน้ำตื้น  11  แห่ง  (หมู่ที่ 1,2,4,6)

          ๒..๑๗  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                   Æทรัพยากรดิน  สภาพดินเป็นดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูก

                   Æทรัพยากรแหล่งน้ำที่สำคัญ ๓ สาย คือ

- คลองลิพัง ไหลผ่าน หมู่ที่ ๕,๓,๑,๗ แล้วไหลลงทะเลอันดามัน

- คลองลำบาดง ไหลผ่าน หมู่ที่ ๖,๗ แล้วไหลลงทะเลอันดามัน

- คลองแร่ ไหลผ่าน หมู่ที่  ๔,๒  แล้วไหลลงทะเลอันดามัน

                   Æ พื้นที่ป่าไม้

                   Æ พื้นที่ป่าชายเลน (๑๔,๘๓๙.๘๒ ไร่)

 

๒.๑.๑๘  มวลชนจัดตั้ง

Ó ลูกเสือชาวบ้าน  ๑ รุ่น

                    Ó ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

                   Ó อสม.

๒.๑.๑๙  สถานที่ท่องเที่ยว

Ó  ถ้ำเขาติง หมู่ที่ ๕

Ó  น้ำตกธารกระจาย หมู่ที่ ๕

Ó  น้ำตกวังแก้ว  หมู่ที่ ๖

Ó  แหลมทวด หมู่ที่ ๒

Ó  น้ำตกคลองลิพัง หมู่ที่ ๕

Ó  น้ำตกห้วยแทงแม่ หมู่ที่ ๕

       Ó  น้ำตกคลองหินแดง หมู่ที่ ๕


 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 13 มิ.ย. 2014 10:11น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

ฝากข้อความ

Name:

Message:

           images/stories/somjet.jpg
           นายสมเจตน์ หนูหมาด 
              นายก อบต.ลิพัง

             images/stories/dscf0355.jpg
             นายอนันต์  คงมี 
             ปลัด อบต.ลิพัง

             images/stories/images1.jpg

นาฬิกา

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

images/stories/roadmap_01.jpg


Top