Skip to content
ปัญหาและความต้องการ ม.3 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

๑.  โครงการจัดระบบประปาหมู่ที่ 

๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางดาว นายเล๊าะห์  ชัยศิริ

๓.  โครงการจัดซื้อที่ดินสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๓

๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าติง คลองวังกล้วย

๕.  โครงการสร้างกำแพงกุโบร์พร้อมศาลาที่พัก

๖.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุโบร์ หมู่ที่ ๓ (ถมที่จอดรถ)

๗.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาโต๊ะพังเป็นแหล่งท่องเที่ยว

๘.  โครงการก่อสร้างศาลาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

๙.  โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

๑๐.โครงการปรับปรุงถนนสายปากคลอง คลองฝาก (ช่วง ๓)

๑๑.โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าติง คลองวังกล้วย

๑๒.โครงการปรับปรุงพัฒนา ๒ ฝั่งคลองลิพัง

๑๓.โครงการบุกเบิกถนนสายปากคลองเชื่อมคลองวังกล้วย

๑๔.โครงการขุดลอกห้วยคล้า (ระยะทาง ๑,๓๐๐  เมตร)

๑๕.โครงการก่อสร้างสะพานหน้าท่าเทียบเรือบ้านปากคลอง ม.๓ เชื่อม ม.

๑๖.โครงการปรับปรุงต่อเติมท่าเทียบเรือบ้านชายฮาด

๑๗.โครงการบุกเบิกถนนบ้านนายลอย – บ้านนางดี

๑๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโหล๊ยใหญ่

๑๙.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเรือวังกล้วย – ปากถ้ำวังกล้วย

๒๐.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าทวดโต๊ะพัง (ถมที่พักรถ)

๒๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเขาติง

๒๒.โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวถนน

๒๓.โครงการจัดงานปีใหม่

๒๔.โครงการส่งเสริมอาชีพ

๒๕.โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

๒๖.โครงการจัดชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน

๒๗.โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน

๒๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนางริน บุญเสน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 10 มิ.ย. 2014 10:19น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top