Skip to content
ปัญหาและความต้องการ ม.7 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

๑.  โครงการอุดหนุนกลุ่มทำขนมหมู่ที่ ๗ เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องทำขนมจีน และเครื่องตีไข่สำหรับทำขนม

          จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท              

     ๒.  โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อประกอบการของกลุ่มอาชีพ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

     ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาโต๊ะกา

     ๔.  โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารหมู่ที่ ๗ เป็นลานอเนกประสงค์

๕.  โครงการจัดระบบประปาภายในหมู่บ้าน

๖.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกทั่วหมู่บ้าน

๗.  โครงการจัดระบบกำจัดขยะภายในหมู่บ้าน

๘.  โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ

๙.  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สองข้างทาง (ม.๑ และ ม.๗)

๑๐.  โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (โรงรมยางทุ่งชนควาย)

๑๑.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า (สายวังช้างเพิ่ม ๑ เสา ๓ หลัง , สายท่าอิฐเพิ่ม ๓ เสา ๑ หลัง)

๑๒.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ทอนโต๊ะหยี ๓ ดวง , สายเขาโต๊ะกา, สายข้างโรงเรียนลิพัง ๓ ดวง

๑๓.โครงการจัดอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด

๑๔.โครงการตั้งด่านตรวจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๓๐,๐๐๐  บาท)

๑๕.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาติง (ห้องน้ำ ปรับปรุงศาลาที่พัก ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูตัวหนอน)

๑๖.โครงการอาเซียนศึกษาประจำหมู่บ้าน

๑๗.โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ม.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 13 มิ.ย. 2014 09:51น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top