Skip to content
Home arrow ปัญหาและความต้องการ arrow ปัญหาความต้องการของประชาชน arrow สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี2558
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี2558 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.       อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบสายท่าคลอง ปากคลอง (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๓

๒.      อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังตามโครงการก่อสร้างถนนผิวเรียบสายสามแยกไม้บ้อง หมู่ที่ ๕

๓.      โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายอู่หนิง หมู่ที่ ๑

๔.      โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนากลาง หมูที่ ๓

๕.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก หมู่ที่ ๒

๖.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าติง หมู่ที่ ๓

๗.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามกีฬา หมู่ที่ ๔

๘.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ ๗

๙.      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อค หมู่ที่ ๗

๑๐.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัย หมู่ที่ ๗

๑๑.  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑

๑๒.  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒

๑๓.  โครงการก่อสร้างป้อมยาม ชรบ.หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖

๑๔.  โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ อบต.ลิพัง  หมู่ที่ ๒

๑๕.  โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕

๑๖.  โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาสายทอนตีน หมู่ที่ ๖

๑๗.  โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาสายปากทางหินจอก ป่าพะยอม หมู่ที่ ๖

๑๘.  โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาเก่าไปติดตั้งที่จุดใหม่ หมู่ที่ ๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๑.       จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๒.       จัดกิจกรรมเนื่องในวันฮารีรายอ

๓.      โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม

๔.      โครงการเดินทางไปประกอบพิธีอิจติมะของศาสนาอิสลาม

๕.      โครงการจัดพิธีเข้าสุนัตหมู่

๖.      โครงการมอบทุนการศึกษาเด็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช

๗.      โครงการจัดงานชุมชนสัมพันธ์วันสงกรานต์

๘.      โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

๙.      โครงการจัดซื้อหนังสือคู่มือ แบบเรียนสำหรับเด็กอนุบาลหรือปฐมวัย

๑๐.  โครงการจัดซื้อชุดนักเรียนเด็กอนุบาลหรือปฐมวัย

๑๑.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ตามโครงการจ้างครูสอนนักเรียน

๑๒.  อุดหนุนอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านลิพัง ตามโครงการอบรมศาสนาและจริยธรรม และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน

๑๓.  อุดหนุนวัดทุ่งปาหนัน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเรือพระวัดทุ่งปาหนัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.      โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

๒.      โครงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน

๓.      โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาป้องกันยาเสพติด

๔.      โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน

๕.      โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๖.      โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อโดยยุง

๗.      อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อำเภอปะเหลียนตามโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

๘.      อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลลิพัง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๒

๙.      อุดหนุนชมรมกีฬาพื้นบ้านลิพังตามโครงการส่งทีมนักกีฬาแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดนครสวรรค์

๑๐.  อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7

๑๑.  อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลลิพัง ตามโครงการสานใจ สานสัมพันธ์ วันครอบครัว

๑๒.  อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลลิพังตามโครงการเข้าร่วมงานวันสตรีสากลและงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ ประจำปี พ.. ๒๕๕๕

๑๓.  สงเคราะห์คนชรา

๑๔.  สงเคราะห์คนพิการ

๑๕.  สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

๑๖.  โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2

๑๗.  โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7

๑๘.  โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาติง หมู่ที่ 5

๑๙.  โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านทุ่งปาหนัน ศพด.บ้านลิพัง ศพด.บ้านท่าเขา

๒๐.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ตามโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

๒๑.  อุดหนุนโรงเรียน ตชด. บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 ตามโครงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

๒๒.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ อำเภอปะเหลียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑.      จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

๒.      ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3  คน

๓.      ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๔ คน

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 27 พ.ย. 2015 14:04น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top