Skip to content

ภาพกิจกรรม


ปล่อยปลาวันแม่


ลอกคูระบายน้ำ


โครงการขุดสระน้ำเศรษฐกิจพอเพียง


DSC00470


โครงการขุดสระน้ำเศรษฐกิจพอเพียง1


PIC2583


DSCF8311


อบต ลิพัง

ข่าวเด่นประจำวัน

Home arrow ข่าวสารทั่วไป arrow รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

KRUTH1 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

*******************************

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา                       และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง                                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง                       เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร                        เป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

                    ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง

                              ๑. ๑   พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน   ๑  อัตรา

                    ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร

                              ๑.  มีสัญชาติไทย

                              ๒.  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘  ปี และไม่เกิน ๖๐   ปี (จนถึงวันรับสมัคร)

                              ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                              ๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)กำหนด ดังนี้

                                        - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                        - วัณโรคในระยะอันตราย

                                        - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                        - โรคยาเสพติดให้โทษ

                                        - โรคพิษสุราเรื้อรัง

                              ๕.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                              ๖.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

                              ๗.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                              ๘.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

 

 

 

 

                                                           -2-

 

                              ๙.  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                              หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้อง                 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย

3.    การรับสมัคร

3.๑  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร

                                ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่                                26 มกราคม – 3  กุมภาพันธ์  ๒๕๕8  ในวันเวลาราชการ  และประกาศทางเว็บไซด์  www.Lipung.com   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๐-๔๔๓5

3.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

          ๑.  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ

ขนาด ๑  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน                                             จำนวน  ๓   รูป

          ๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                             จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๔.  สำเนาวุฒิการศึกษา  หนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน

อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร               จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๕.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ

กลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย            จำนวน  ๑  ฉบับ

          6.  สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร  (สด.๔๓)                     

หรือใบสำคัญเข้าบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙)  (ถ้ามี)                                         จำนวน  ๑  ฉบับ

7.     หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  

(ถ้ามี)  อย่างละ  ๑  ฉบับ                                       

                              3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

                                        ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตำแหน่งละ  ๑๐๐.- บาท

                              3.4  เงื่อนไขในการสมัคร

                                        ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

 

-3-

 

4.     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

-        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2558

-        สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

-        วัน เวลา ในการสอบ วันที่ 6 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

                    5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                              5.๑   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 (สอบข้อเขียน)  ๑๐๐  คะแนน

                              5.๒  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์) ๑๐๐   คะแนน                         โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว   ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน และจากความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์   ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น                                        6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน

          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน

สมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

                    7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร                    

                              องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง หรือทางเว็บไซด์  www.Lipung.com   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด               1 ปี นับจากวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  

                              ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง เป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรังแล้ว

                              ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕8

 

 

                                                           

                                                  (นายสมเจตน์  หนูหมาด)

                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

 

 

 

 

 

 

 

แนบท้ายรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

ชื่อตำแหน่ง      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการ                 ซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ         และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสาร เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึก                   รายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าทีอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ

ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

                    2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.หรือ                ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

ระยะเวลาการจ้าง

                    ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี

 

ค่าตอบแทน

 

                    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท 

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

ฝากข้อความ

Name:

Message:

           images/stories/somjet.jpg
           นายสมเจตน์ หนูหมาด 
              นายก อบต.ลิพัง

             images/stories/dscf0355.jpg
             นายอนันต์  คงมี 
             ปลัด อบต.ลิพัง

             images/stories/images1.jpg

นาฬิกา

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

images/stories/roadmap_01.jpg


Top