Skip to content
Home arrow ประกาศ arrow ประกาศ arrow เปิดลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เปิดลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย lipung   

เปิดลงทะเบียน

 

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

400  บาท/เดือน  เป็นเวลา  12  เดือน

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน  ทีมีคุณสมบัติดังนี้

1.เด็กแรกเกิดระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึง  30  กันยายน  2559

2.พ่อแม่  หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย

3.มีรายได้เฉลี่ยต่อคน  ต่ำกว่า  3,000   บาท  ต่อเดือน

4.ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง  หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม  หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล

หรือเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน  1  ไร่

5.ไม่ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ จากรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กองทุนประกันสังคม

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2558  -  31  มีนาคม  2559

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียน      ที่ทำการ  อปท.            ในระยะเวลาที่กำหนด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนให้ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน-30  กันยายน  2559

โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 

1.แบบลงทะเบียน (ดร.01)  รับได้ที่ อบต.ลิพัง

2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.02)  ที่ได้รับการรับรองแล้ว

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงที่ตั้งครรภ์

4.สำเนาเอกสารฝากครรภ์  หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  หน้า  1

5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด  (นำมายื่นหลังคลอด)

6.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาทุ่งยาว  (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชี)

เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สามารถรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร  หรือ  รับด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

กรณีแม่เป็นคนต่างด้าว  หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์  หรือเสียชีวิต  อนุโลมให้พ่อหรือแม่ที่เป็นสัญชาติไทยตามสูติบัตรลงทะเบียนแทนได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

                   ตามที่  รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่เด็กสัญชาติไทยที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน  เกิดระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2558-30  กันยายน  2559  รายละ  400  บาท  ต่อคน  เป็นเวลา  12  เดือน  นั้น

                   อาศัยระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน  เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  พ.ศ.2558  องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  จำนวน........ราย  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา  15  วัน  หากไม่มีผู้คัดค้าน  ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่.............

                   ทั้งนี้ผู้ขอรับสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหลังจากนำสูติบัตรของเด็กมายื่นเพื่อแสดงว่าเด็กเกิดระหว่าง  วันที่  1  ตุลาคม  2558 30  กันยายน  2559

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ    วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.2558

 

 

                                                             (นายสมเจตน์  หนูหมาด)

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

 

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

เรื่อง  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเลขประจำตัวประชาชน

ที่อยู่

กำหนดคลอดบุตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

images/stories/kut.jpg

ที่ ตง  ๗๗๙๐๑/                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

                                                                                        ถนนตรัง สตูล  ตง  ๙๒๑๘๐

                                                               กันยายน   ๒๕๕๘

เรื่อง  ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เรียน    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

                   จำนวน.............ชุด

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ได้รับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจำปี  ๒๕๕๙  (สำหรับเด็กที่เกิดระหว่าง    ตุลาคม  ๒๕๕๘-๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙)  นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  จากองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง จำนวน  ราย  ดังนี้

                   ๑.

                   ๒.

                   ทั้งนี้ได้ส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์รับเงินรายดังกล่าวแต่ละรายมาพร้อมนี้  จำนวน........ชุด  ประกอบด้วย

                   ๑.แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ  (แบบ ดร.๐๑)

                   ๒.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน  (แบบ ดร.๐๒)

                   ๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิ์

                   ๔.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์/สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  หน้า 

                   ๕.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด

                   ๖.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธกส.(สำหรับรายที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                                                          ขอแสดงความนับถือ

 

                                                        (นายสมเจตน์  หนูหมาด)

                                                   นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

สำนักปลัด

โทร.โทรสาร.๐-๗๕๒๐-๔๔๓๕

 


 

images/stories/kut.jpg

ที่ ตง  ๗๗๙๐๑/                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

                                                                                        ถนนตรัง สตูล  ตง  ๙๒๑๘๐

                                                               กันยายน   ๒๕๕๘

เรื่อง  ส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เรียน    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.สำเนาประกาศและบัญชีรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

                   ๒.สำเนาแบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ฯ(แบบ ดร.๐๑)ของผู้รับสิทธิ์  จำนวน   ชุด

                   ๓.สำเนาแบบรับรองสถานะครัวเรือน (แบบดร.๐๒)ของผู้ขอรับสิทธิ์  จำนวน   ชุด

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ได้รับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๙  (สำหรับเด็กที่เกิดระหว่าง    ตุลาคม  ๒๕๕๘-๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙)  นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ได้รวบรวมรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  โดยได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์และปิดประกาศเป็นระยะเวลา  ๑๕  วันแล้ว  สรุปผลดังนี้

                   ๑.ผู้ที่ผ่านการประกาศรายชื่อ  ๑๕  วัน  โดยไม่มีผู้คัดค้าน  จำนวน.....ราย  ดังนี้

                             ๑.๑

                             ๑.๒

                   ๒.ผู้ที่ถูกคัดค้าน  จำนวน.......ราย  ดังนี้

                             ๒.๑

                             โดยมี.............................................เป็นผู้คัดค้าน  สาเหตุที่ถูกคัดค้าน  เนื่องจาก........................................................................จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย..................พบว่า....................องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  จึงพิจารณาเห็นว่านาง.........................................เป็นมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจริง/ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนื่องจาก............................

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                                                          ขอแสดงความนับถือ

 

                                                         (นายสมเจตน์  หนูหมาด)

                                                   นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลลิพัง

 

สำนักปลัด

โทร.โทรสาร.๐-๗๕๒๐-๔๔๓๕

 

 

                    

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 25 ต.ค. 2016 09:40น. )

mod_mainmenu

Home
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

             images/stories/images1.jpg


Top